GEREKLİ BELGE VE TUTANAKLAR

                                                     ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA

                                                         GEREKLİ BELGE VE TUTANAKLAR

                 ÖNEMLİ NOT         :     Tüm belge ve tutanaklarda evrakın tarihi mutlaka yazılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

KOPYA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

...../…../…… tarihinde 10 nolu sınıfta saat ……….’de başlatılan “………..” dersi yarıyıl içi/yarı yılsonu sınavı sırasında duvar kenarı önden üçüncü sırada oturan ……… numaralı öğrenci (A)’nın sıra altındaki kağıttan yararlanarak kopya çektiği/çekmeye teşebbüs ettiği saat …………’te tespit edilerek, öğrencinin yararlandığı kopya kağıdı ve cevap kağıdına el konulmuş, öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak is bu tutanak tutulmuştur.(Tarih mutlaka yazılmalı)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gözetmen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (imza)

 

Eki:

1-) Öğrenci cevap kağıdı (1 sayfa)

2-) Kopya evrakı (bir adet kopya kağıdı)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                           DİSİPLİN SORUSTURMASI EMRİ

                              (Soruşturmacı tayin edilecek ise)

Sayı     :

Konu   : Görevlendirme.

 

Sayın; ( Soruşturmacı olarak atanan kişinin adı-ünvanı)

 

Üniversitemiz …….. programı öğrencisi ……... nin ………… tarihinde ..…………… (fiil)’ini islediği ……….. tarihli dilekçe ile bildirilmektedir.

 

.............................................................. (işlediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak, bu konuda düzenleyeceğiniz 2 nüsha soruşturma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.(Tarih)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dekan /Müdür

Ekler :

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EK SÜRE TALEP YAZISI

 

……… FAKÜLTESİ DEKANLIGI’NA

İlgi  : … gün ve … sayılı yazınız.

 

İlgi yazı ile …../…../….. günü, saat …..’de 10 nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim.

 (Ek süre talebinin gerekçesi, örneğin soruşturmanın arzettigi özellik ve güçlük; araya giren tatil vs.) nedeniyle soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün gözükmediğinden, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.(Tarih mutlaka yazılmalı)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Soruşturmacı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (İmza)

 

 

 

    

SAVUNMA DAVETİYESİ

                                      Sayın:    (öğrenci adı soyadı,adresi)                               

 

İlgi      : … makamının … gün ve … sayılı ya zısı

İlgi yazı ile, …../…../….. günü, saat …..’de 10 nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………... suretiyle kopya çektiğiniz iddiası başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır.

Olayla ilgili olarak savunmanızı, savunma davetiyesinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde vermeniz; çağrıya özürsüz olduğunuz halde uymadığınız veya özrünüzü savunma süresi içinde bildirmediğiniz takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut delillere göre soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle bildiririm.(Tarih)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Soruşturmacı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 İmza

 

 

SAVUNMA TUTANAĞI

SORUŞTURMACI               : (soruşturmacının adı, soyadı, görevi)

SORUŞTURULAN              : Öğrenci adı-soyadı

   Kimlik bilgileri                 :

   Adresi                              :

SORUŞTURMA KONUSU : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu                                            

                                              oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması)

 

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde

SAVUNMAYI YAZAN         : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN ŞEKLİ                  : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi.

                                                  Savunmayı yapan öğrenci’ye yemin ettirilmedi.

SAVUNMA                          :

Soru 1                                 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem öğrenciye anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1                              :

Soru     2                            :

Cevap 2                             :

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.

 Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Okundu, imzası alındı. (Tarih)

 

Soruşturulan Öğrenci                      Yeminli Katip                       Soruşturmacı

           (imza)                                          (imza)                                     (imza)   

 

 

                                                                                                                        

TANIK İFADE TUTANAĞI

 

……… hakkında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere davet edilen ……..‘ın ……. tarihinde saat; ……. ‘da …….. odasına gelmesi üzerine ilgili huzura alınmıştır.

Tanık ………, ………. oğlu/kızı …….’den dogma, …….. doğumlu, halen; ………………………… adresinde oturur, …………… çalışır/öğrencidir . Tanıklık yapmaya mani hali yoktur.

Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yemin ettirileceği bildirilmiştir. Hazır bulunanlar ayağa kalkarak “bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim” seklindeki metin, soruşturmacı tarafından okunmuş ve tanık tarafından yüksek sesle tekrar edilmiştir.

Tanığın olay hakkındaki ifadesine geçilmiştir.

Soru    1          :

Cevap 1          :

Soru    2          :

Cevap 2          :

Soru    3          : Bunlara ilave edeceğiniz başka bir şey var mı ?

Cevap 3           : Bildiklerim bu kadardır, ekleyeceğim bir şey yoktur.

 

İşbu tanık ifadesi tanığa okutulmuş ve tanık doğruluğunu imzası ile tasdik etmiştir.(Tarih)

.

Soruşturmacı                                      Tanık                          varsa Yeminli Katip

     imza                                                 imza                                       imza

 

NOT: Tanık isterse önceden hazırladığı yazılı ifadesini sunmakla yetinebilir. Fakat bu durumda, soru cevap kısmına “tanık önceden hazırlamış olduğu yazılı ifadesini ibraz etmiş ve bu yazılı ifadesi ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum tanığa imza ettirilir. Burada tanığa “yazılı olarak sunduğunuz ifadenize eklemek istediği” bir husus olup olmadığı sorulur.

 

 

 

….…FAKÜLTESİ ÖGRENCİ İSLERİ’NE

 

 

İlgi      : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

İlgi yazı ile … günü, saat …’da … yerde yapılan … sınavında, … numaralı … isimli öğrencinin kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Soruşturma kapsamında öğrencinin daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ivedilikle tarafıma bildirilmesini arz ederim.(Tarih)

Soruşturmacı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (İmza)

 

 

(ADLİ MAKAMLARDAN BİLGİ-BELGE TALEBİ HAKKINDA ÖRNEK DİLEKÇE)

(SORUŞTURMACI BAĞLI OLDUĞU BİRİME YAZAR, ADLİ MAKAMLA YAZIŞMAYI BU BİRİM YAPAR)

 

...................FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

 

Rektörlük/ Dekanlık Makamının...........tarih ve ............sayılı yazısı ile.....(soruşturulanın adı soyadı)....hakkında ...........fiilinden dolayı Soruşturmacı olarak görevlendirildim. İlgili hakkındaki Soruşturmayı yürütebilmem için soruşturma konusu olayla ilgili Savcılığınızda/Mahkemenizde/Emniyet Müdürlüğünüzde kayıtlı olan soruşturma olup olmadığı, var ise gelinen aşama ile kişinin ceza alıp almadığının, ...............(talep edilen başkaca belgeler var ise).......  tarafıma gönderilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.  

 arz ederim.(Tarih)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Soruşturmacı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (İmza)

 

Eki:

1-) Soruşturmacı Görevlendirme Belgesi

2-) Diğer belgeler

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

SORUŞTURMA RAPORU

 

SORUSTURMA ONAYI                           : … makamının … gün ve …sayılı yazısı.

SORUŞTURULAN ÖĞRENCİ                :

Öğrenci’ye Ait Kimlik Bilgileri              :

Adresi                                                     :

SORUŞTURMA KONUSU                     : (öğrenci’nin islediği iddia edilen, disiplin

                                                              Soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan       

                                                               eylemin ayrıntılı açıklaması)

SUÇ TARİHİ                                          :

SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ :

DELİLLER                                           : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler

                                                               (sanığın savunması, tanığın ifadesi vs.)

                                                                 

SORUŞTURMANIN SAFHALARI       : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında 

                                                               yapılan işlemler madde madde yazılır)

SAVUNMA ÖZET                                :

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ         :

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Soruşturmacı

(imza)

 

SORUŞTURMA DOSYASININ İADESİ

 

……… FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

 

             İlgi     :… gün ve … sayılı yazınız.

          

İlgi yazı ile …../…../…..günü, saat …..’de 10 nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan dosya ve soruşturma raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Soruşturmacı  

imza

Eki   :

1- Soruşturma Dosyası(..... sayfa)

Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2018, Pazartesi